Trang 10195, kết quả từ 101941 tới 101950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trịnh Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đào Thế Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thế Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Công Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101901019110192101931019410195101961019710198...74341