Trang 10213, kết quả từ 102121 tới 102130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần ảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thanh Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Đảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn Nhức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Vui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...102081020910210102111021210213102141021510216...74341