Trang 10259, kết quả từ 102581 tới 102590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 19/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 14/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 3/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Thi Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thi Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 27/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...102541025510256102571025810259102601026110262...74341