Trang 10265, kết quả từ 102641 tới 102650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Hữu Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hữu Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Sỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Thị Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 5/1/, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Lưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trịnh Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102601026110262102631026410265102661026710268...74341