Trang 10266, kết quả từ 102651 tới 102660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Tấn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tấn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Dương ổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương ổi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Ph. Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ph. Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Thái Lạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Lạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hà Đức Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đức Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102611026210263102641026510266102671026810269...74341