Trang 10277, kết quả từ 102761 tới 102770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Cốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Dương Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Dương Hiển Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiển Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102721027310274102751027610277102781027910280...74341