Trang 10278, kết quả từ 102771 tới 102780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phùng V. Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng V. Giác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phú Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Đức Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Ngự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trinh Thị Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trinh Thị Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Thân Văn Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Văn Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/1/, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Phước Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm phú Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm phú Mót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102731027410275102761027710278102791028010281...74341