Trang 10280, kết quả từ 102791 tới 102800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hoàng Ng. Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ng. Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1873, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Ngọc Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần V. Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần V. Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102751027610277102781027910280102811028210283...74341