Trang 10281, kết quả từ 102801 tới 102810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thân Vĩnh Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Vĩnh Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Từ Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Tự Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Thị Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn H. Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H. Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Thị Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Đỡn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đỡn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102761027710278102791028010281102821028310284...74341