Trang 10283, kết quả từ 102821 tới 102830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Thị Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Xí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Xí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ruôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ruôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Thái Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 21/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102781027910280102811028210283102841028510286...74341