Trang 10284, kết quả từ 102831 tới 102840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Tăng Tre

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Tre, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thị Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Luật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đỗ Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Kiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Tô Thị Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thị Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 18/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Thiều Quang Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Quang Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 18/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102791028010281102821028310284102851028610287...74341