Trang 10287, kết quả từ 102861 tới 102870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Phú Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Dương Minh Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 18/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Thị Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn Nhiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Viết Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Mua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102821028310284102851028610287102881028910290...74341