Trang 10288, kết quả từ 102871 tới 102880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Khắc Liếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Liếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 26/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn V. Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Hoang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn H. Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H. Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102831028410285102861028710288102891029010291...74341