Trang 10292, kết quả từ 102911 tới 102920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/15/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Thị Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Bạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ H. Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ H. Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Thị Mính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Mính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102871028810289102901029110292102931029410295...74341