Trang 10294, kết quả từ 102931 tới 102940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Toại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan M. Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan M. Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Dương V. Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương V. Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khứu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khứu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Duy Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Tự Xuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Xuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đoàn Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102891029010291102921029310294102951029610297...74341