Trang 10300, kết quả từ 102991 tới 103000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khóa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 26/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm V. Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm V. Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Tưởng V. Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tưởng V. Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Duy Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê V. Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê V. Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102951029610297102981029910300103011030210303...74341