Trang 10303, kết quả từ 103021 tới 103030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 19/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Phước Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Tấn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Thị Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102981029910300103011030210303103041030510306...74341