Trang 10306, kết quả từ 103051 tới 103060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Nhự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Nhự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Dương T. Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương T. Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đinh Công Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Ngạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn V. Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Tự Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Ngô Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103011030210303103041030510306103071030810309...74341