Trang 10311, kết quả từ 103101 tới 103110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Thị Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 19/8/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Đắc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đắc Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Tô Xuân Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Xuân Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ ... Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103061030710308103091031010311103121031310314...74341