Trang 10313, kết quả từ 103121 tới 103130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phú Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Từ Ngọc Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Ngọc Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ V. Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ V. Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ ... Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103081030910310103111031210313103141031510316...74341