Trang 10318, kết quả từ 103171 tới 103180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phan văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Phan văn Niềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Niềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 15/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phan văn Sổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Sổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan văn Nhoi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Nhoi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tranh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tranh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Th. Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Th. Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103131031410315103161031710318103191032010321...74341