Trang 10319, kết quả từ 103181 tới 103190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Miêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Miêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê trọng An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê trọng An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đinh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đinh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103141031510316103171031810319103201032110322...74341