Trang 10323, kết quả từ 103221 tới 103230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tấn Ngại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Ngại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/71, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đinh Công Chúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Chúng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/67, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Phan văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Lùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đào Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/67, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Đặng Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/67, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trà Mè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Mè, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...103181031910320103211032210323103241032510326...74341