Trang 10382, kết quả từ 103811 tới 103820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Thị Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Đình Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 2/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hứa Đại Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đại Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 27/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...103771037810379103801038110382103831038410385...74341