Trang 10383, kết quả từ 103821 tới 103830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Kìa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kìa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 16/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...103781037910380103811038210383103841038510386...74341