Trang 10387, kết quả từ 103861 tới 103870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Đõng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đõng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Môn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nữa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Ngô Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Tạ Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...103821038310384103851038610387103881038910390...74341