Trang 10388, kết quả từ 103871 tới 103880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đc Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hứa Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hứa Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Thị Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...103831038410385103861038710388103891039010391...74341