Trang 10393, kết quả từ 103921 tới 103930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thân Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/19/1978, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Thái Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Tăng Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...103881038910390103911039210393103941039510396...74341