Trang 10397, kết quả từ 103961 tới 103970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Binh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 21/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ HHứa Đại Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ HHứa Đại Cang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hứa Đại Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đại Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lý Gần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Gần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Viết Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...103921039310394103951039610397103981039910400...74341