Trang 10399, kết quả từ 103981 tới 103990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh Mỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Mỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Mỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Mỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...103941039510396103971039810399104001040110402...74341