Trang 10403, kết quả từ 104021 tới 104030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ lê Đình Tỏa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lê Đình Tỏa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trịnh Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Thừa Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thừa Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Thị Dị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Dị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đặng Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Mua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 21/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...103981039910400104011040210403104041040510406...74341