Trang 10404, kết quả từ 104031 tới 104040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Thị Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đ/c Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ Đình Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Thuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...103991040010401104021040310404104051040610407...74341