Trang 10405, kết quả từ 104041 tới 104050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Binh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Lía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lía, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 2/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn thị Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn thị Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...104001040110402104031040410405104061040710408...74341