Trang 10414, kết quả từ 104131 tới 104140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lâm văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Hữu Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hữu Lẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...104091041010411104121041310414104151041610417...74341