Trang 10415, kết quả từ 104141 tới 104150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đặng thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng thị Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thi Kìa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thi Kìa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 29/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Dương Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 12/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...104101041110412104131041410415104161041710418...74341