Trang 10416, kết quả từ 104151 tới 104160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Triêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đặng Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...104111041210413104141041510416104171041810419...74341