Trang 10417, kết quả từ 104161 tới 104170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Huynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thủy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê văn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Hay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...104121041310414104151041610417104181041910420...74341