Trang 10419, kết quả từ 104181 tới 104190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hùynh Đình Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Đình Cửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Dui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đỗ Viết Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hỳnh Tấn dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hỳnh Tấn dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đoàn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...104141041510416104171041810419104201042110422...74341