Trang 10420, kết quả từ 104191 tới 104200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lưu Thị Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thị Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ Hốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 2/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Tấn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...104151041610417104181041910420104211042210423...74341