Trang 10422, kết quả từ 104211 tới 104220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Lòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Phước Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phước Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Vữ Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vữ Văn Khải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Jưu Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Jưu Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...104171041810419104201042110422104231042410425...74341