Trang 10431, kết quả từ 104301 tới 104310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đỗ Thị Xí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Xí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...104261042710428104291043010431104321043310434...74341