Trang 10432, kết quả từ 104311 tới 104320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thành An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Tấn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tấn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 4/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 5. Liệt sĩ Trần Văn Ruộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ruộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 10/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 7. Liệt sĩ Ngô Thị Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc TRiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc TRiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -

1...104271042810429104301043110432104331043410435...74341