Trang 10436, kết quả từ 104351 tới 104360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Hưu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hưu Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đ/C Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 3. Liệt sĩ nguyễn Đức Hườn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn Đức Hườn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 15/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trịnh Thị Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thị Mạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đặng Mậu quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Mậu quế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

1...104311043210433104341043510436104371043810439...74341