Trang 10504, kết quả từ 105031 tới 105040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Dương Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Lưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...104991050010501105021050310504105051050610507...74341