Trang 10517, kết quả từ 105161 tới 105170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Đức Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Trọng Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Trọng Khuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 12/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lương Văn Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 14/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Truật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Truật, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105121051310514105151051610517105181051910520...74341