Trang 10518, kết quả từ 105171 tới 105180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Vương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đỗ Truyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Truyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lương Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đoàn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105131051410515105161051710518105191052010521...74341