Trang 10520, kết quả từ 105191 tới 105200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễnh văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễnh văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Ninh văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nông văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Châu Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105151051610517105181051910520105211052210523...74341