Trang 10562, kết quả từ 105611 tới 105620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đoàn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 11/1951, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đoàn Lánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Lánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105571055810559105601056110562105631056410565...74341