Trang 10563, kết quả từ 105621 tới 105630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Hoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Hải Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hải Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Choảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Choảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đặng Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105581055910560105611056210563105641056510566...74341