Trang 10644, kết quả từ 106431 tới 106440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ ... Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Phỉ Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Thị Thu Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thu Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 7/4/, hi sinh 30/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương Phú Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Phú Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đ. Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đ. Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ lê Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lê Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106391064010641106421064310644106451064610647...74341